لیست کتابخانه های تابعه دانشگاه علوم پزشکی بم

ردیف

نام کتابخانه

مشخصات همکاران

شماره تلفن

آدرس

لینک کتابخانه

1

کتابخانه بیمارستان پاستور

مسئول کتابخانه:ناصر کمال الدینی

کتابدار:احمد جاسمی

034-44319431

بم-بزرگراه خلیج فارس-بیمارستان پاستور

لینک

2

کتابخانه دانشکده بهداشت

مسئول کتابخانه: رشید دریجانی

کتابدار:صدیقه ابوذری

034-44219415

بم -بزرگراه خلیج فارس-پردیس دانشگاه علوم پزشکی- دانشکده بهداشت

لینک

4

کتابخانه دانشکده پزشکی

 

مسئول کتابخانه :علیرضا پهلوان نصیرآباد

 

034-44252920

بم-منطقه ویژه اقتصادی ارگ جدید-دانشکده پزشکی

لینک

 

1402/07/05