• لیست کارگاههای برگزار شده  سال 1401

 

لیست کارگاههای آموزشی برگزارشده  ویژه اعضای هیئت علمی ، کارکنان و دانشجویان (سال1401)
ردیف
عنوان کارگاه آموزشی
تاریخ برگزاری
مدرس
محل برگزاری
لینک کارگاه
1
آشنایی با نرم افزارهای رفرنس نویسی و جستجوی منابع اطلاعاتی
1401/02/06 دکترسجاد  خسروی مجازی Vc.mubam.ac.ir/research
2
آموزش SPSS مقدماتی
1401/02/28 دکتر سمانه  نعمت الهی مجازی Vc.mubam.ac.ir/research
3
آشنایی با سامانه های نوپا
1401/03/10 ناصر کمال الدینی مجازی Vc.mubam.ac.ir/research
4
آشنایی با نرم افزارهای آماری مورد استفاده در پژوهش
1401/03/24 دکتر سمانه نعمت الهی مجازی Vc.mubam.ac.ir/research
5
آموزش SPSS پیشرفته
1401/04/07 دکتر سمانه نعمت الهی مجازی Vc.mubam.ac.ir/research
6
آشنایی با مهارت های جستجوی اطلاعات در پایگاههای اطلاعات
1401/04/29 الهه امیرماهانی مجازی Vc.mubam.ac.ir/research
7
چگونه مقاله سیستماتیک ریویو بنویسیم؟
1401/05/11 دکترعبدالعلی گلپایگانی مجازی Vc.mubam.ac.ir/research
8
رتبه بندی مجلات علمی در پایگاههای scopus-wos
1401/05/25 دکتر سجاد خسروی مجازی Vc.mubam.ac.ir/research
9
آموزش SPSS پیشرفته
1401/06/15 دکتر  سمانه نعمت الهی مجازی Vc.mubam.ac.ir/research
10
آشنایی با سامانه های نوپا
1401/08/21 الهه امیرماهانی مجازی Vc.mubam.ac.ir/research
11
انتخاب عنوان و نگارش بیان مسئله
1401/09/14 دکتر هادی خوشاب
حضوری
سالن آمفی تئاتر معاونت پژوهشی بیمارستان پاستور
12
جستجوی مقالات از منابع معتبر علمی 
1401/10/10  دکتر صدیقه امیراسماعیلی  مجازی Vc.mubam.ac.ir/research
13
آشنایی با نرم افزارGraghpad prism
1401/10/20
دکتر سمانه نعمت الهی
حضوری
مرکز کامپیوتر کتابخانه دانشکده بهداشت
14 ترجمان دانش
1401/11/05
دکتر مریم اخوتی
مجازی Vc.mubam.ac.ir/research
15 آموزش SPSS مقدمات 1401/12/01
محمد بنی اسدی
حضوری
مرکز کامپیوتر دانشکده بهداشت

 

 
 
1402/01/16