سرپرست کتابخانه


بیتا پژمان

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

btpezman@gmail.com

034-44219415

 

کارکنان

صدیقه ابوذری

کارشناس پرستاری

abuzaris@gmail.com

034-44219415

1400/05/20