سرپرست کتابخانه

رشید دریجانی

کارشناس ارشدعلم اطلاعات و دانش شناسی

darijanirashid@gmail.com

034-44219415

 

کارکنان

صدیقه ابوذری

کارشناس پرستاری

abuzaris@gmail.com

034-44219415

1402/07/05