فرم ارسال درخواست

بم، بلوار خلیج فارس، پرردیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی بم، دانشکده بهداشت
شماره تلفن: 9415-4421-034
شماره نمابر: 9415-4421-034
پست الکترونیک: hellib@mubam.ac.ir
تلگرام سرپرست کتابخانه:BEnteha
کانال تلگرام bam_library