ساعت کار کتابخانه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بم

شنبه  الی چهارشنبه

8 صبح  الی 18

 

پنج شنبه  تعطیل

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:00 

1402/07/05