ساعت کار کتابخانه دانشکده بهداشت دانشگاه علوم پزشکی بم

شنبه  الی چهارشنبه

8 صبح  الی 14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8:00 

1398/09/30