گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده بهد اشت1397

جهت دریافت فایل pdfکلیک نمایید...

گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده بهد اشت در سال 1399

جهت دریافت فایل pdfکلیک نمایید...

گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده بهد اشت در شش ماهه اول سال 1400

جهت دریافت فایل pdfکلیک نمایید...

گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده بهد اشت در شش ماهه دوم  سال 1400

جهت دریافت فایل pdfکلیک نمایید...

گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده بهد اشت در  سال 1401

جهت دریافت فایل pdfکلیک نمایید...

گزارش عملکرد کتابخانه دانشکده بهد اشت در شش ماهه اول سال 1402

جهت دریافت فایل pdfکلیک نمایید...

 

 

1402/07/05