سرپرست کتابخانه

رشید دریجانی

کارشناس ارشد کتابداری و اطلاع رسانی

darijanirashid@gmail.com

034-44219415

 

کارکنان

صدیقه ابوذری

کارشناس پرستاری

abuzaris@gmail.com

034-44219415

1398/07/08