بازگشت مدارک تمدید شده

به اطلاع کلیه دانشجویان عزیز میرساند با توجه به حضوری شدن آموزش از تاریخ 14/01/1401 کلیه مدارک امانتی که تا این تاریخ بصورت خودکار تمدید گردیده بود لغو میگردد و مدت مجاز تمدید تنها یک دوره میباشد و دانشجویان گرامی ملزم به بازگشت مدارک میباشند